Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości. Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską.

„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).

 
Formalności:

 1. Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego około trzech miesięcy przed ślubem. Termin ślubu i godzinę można ustalić dużo wcześniej.
 2. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).
 3. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.
 4. Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:
  A. do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC;
  B. albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt cywilny z USC.
 5. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:
  • Aktualne świadectwo chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące z adnotacją do ślubu kościelnego”.
  • Świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarcza).
  • Dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.
  • Dokument poświadczający uczestnictwo w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej
  • Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej
  • Dokument z USC: „Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa”.
  • Dowody osobiste (do wglądu).
 6. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć kancelarii parafialnej.
 7. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to pierwsza spowiedź przedślubna.
 8. W tygodniu przed ślubem narzeczeni w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu (należy znać dane świadków tj. imiona, nazwisko, wiek, adres). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych
 9. Na dzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi.
 10. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi narzeczonych oraz składają podpisy (15 minut przed ślubem).
 11. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt ślubu (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

Kurs przedmałżeński w naszej parafii jest prowadzony na przełomie lutego i marca. Bliższe informacje dotyczące daty rozpoczęcia kursu podane będą w ogłoszeniach parafialnych.