Sakrament Chrztu

Sakrament chrztu należy – obok bierzmowania i Eucharystii – do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Używane w Biblii greckie słowo βαπτίζω, które tłumaczone jest na język polski jako chrzest, oznacza zanurzenie. Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17). Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność od przyjęcia chrztu w Jordanie. Po swoim zmartwychwstaniu ustanowił nowy chrzest. Uznał, że podobnie jak Żydzi mieli swoje obrzezanie, tak chrześcijanie będą mieli chrzest jako „niezatarte duchowe znamię” – znak włączenia ich do wspólnoty Kościoła.
Jezus mówił do Apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19-20).

Formalności:

 1. Chrzest zasadniczo powinien odbywać się w parafii, gdzie mieszkają rodzice dziecka. W przypadku, gdy dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii należy dostarczyć pisemne pozwolenie od własnego proboszcza.
 2. O przynależności do konkretnej parafii decyduje fakt fizycznego zamieszkania, a nie zameldowania.
 3. Na tydzień przed chrztem rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:
  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców,
  • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że są dopuszczeni do tej godności z parafii, na terenie której aktualnie mieszkają.
 4. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, jego rodziców lub opiekunów i posiada wymagane do tego kwalifikacje:
  • ukończył szesnaście lat,
  • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
  • jest wierzącym i praktykującym katolikiem
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 5. Jeśli ktoś nie spełnia postawionych warunków, aby być chrzestnym (np. żyje w związku cywilnym, żyje w tzw. wolnym związku, jest ochrzczony, ale nie praktykujący) niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania rodzicem chrzestnym a rodzice niech dobrze wybadają czy wybrany kandydat spełni postawione warunki, nim złożą propozycję.
 6. W dniu chrztu rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 20 minut przed chrztem w celu złożenia podpisów w akcie chrztu oraz dopełnienia brakujących formalności